Ổ lăn
2012-09-16 07:56:03

1. So sánh khả năng chịu tải của các ổ lăn

2. Ký hiệu ổ lăn

3.Đường kính vòng trong ổ lăn

4. Hệ số ảnh hưởng đặc tính tải trọng

5.Hệ số xét đến ảnh hưởng nhiệt độ

6.Hệ số X, Y cho các loại ổ lăn một dãy

7.Hệ số X, Y cho các loại ổ lăn hai dãy

8. Công thức xác định khả năng tải tĩnh Co

9. Hệ số Xo và Yo

10. Bảng xác định tích [Dpwn],

11. Hệ số ma sát trong ổ

12. Ổ bi đỡ một dãy (TCVN 1489-85)

13.  Ổ đũa trụ ngắn đỡ (TCVN 1502 – 85)

14.  Ổ bi đỡ chặn (TCVN 1496 – 85)

15.  Ổ đũa côn (TCVN 1509 – 85  và  TCVN 1513 – 85)

16. Ổ chặn (TCVN 1500 – 85  và 1501 – 85)

17. Ổ bi đỡ  2 dãy

18. Ổ bi lòng cầu hai dãy (TCVN 1495 – 85)

19. Ổ đũa lòng cầu hai dãy (TCVN 1515 – 85)

NSK Ball Bearing

NTN  Ball and Roller Bearing