Trục và then
2012-09-14 22:32:30

Các số liệu tra cứu Trục và Then

 

 

 

 

1. Dãy số tiêu chuẩn đường kính thân trục

2. Cơ tính vật liệu chế tạo trục

3. Ứng suất uốn cho phép

4.Thông số xác định khoảng cách dọc trục

5.Các giá trị W và Wo

6. Hệ số xét đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ bền

7. Hệ số kích thước

8. Hệ số tăng bền bề mặt

9. Hệ số tập trung ứng suất khi trên bề mặt chuyển tiếp có góc

10. Hệ số tập trung ứng suất đối với trục có rãnh vòng

11. Hệ số tập trung ứng suất đối với trục có lỗ xuyên qua trục

12. Hệ số tập trung ứng suất đối với trục có rãnh then,  then hoa

13. Hệ số tập trung ứng suất khi chi tiết lắp chặt trên trục

14.Các công thức tính độ võng f và góc xoay

15. Then bằng (TCVN 2261 – 77 và 4218 – 86)

16.Then bán nguyệt (TCVN 4217 – 86)

17.Then hoa răng chữ nhật (TCVN 1803-76)

18.Then hoa răng thân khai (TCVN 4682 – 89)