Trang chủ » Các môn học» Chi tiết máy » Các bảng tra cứu số liệu » Bộ truyền bánh răng

Bộ truyền bánh răng
2012-09-14 19:24:33

 

 

1. Các thông số hình học

2. Giá trị môđun m (mm) là tiêu chuẩn

3. Tỷ số truyền tiêu chuẩn

4. Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng

5. Hệ số KHb, KFb

6. Hệ số KHv và KFv đối với bánh răng trụ

7. Hệ số KHa

8. Giá trị giới hạn Hmax và Fmax

9. Khoảng cách trục a tiêu chuẩn

10. Hệ số yba

11. Hệ số ybm

12.Hiệu suất bộ truyền bánh răng

13. Vật liệu các loại thép chế tạo bánh răng

14. Giới hạn mỏi tiếp xúc, mỏi uốn và hệ số an toàn

15. Sự liên hệ giữa độ rắn HRC (Rockwell) và HB (Brinel)

16. Số chu kỳ làm việc nhỏ nhất Nmin

17.  Chọn giá trị z1p theo tỷ số truyền u và  de1

18. Dịch chỉnh răng

19. Sai lệch khoảng cách trục

20. Phụ thuộc chiều rộng vành răng b bánh răng côn vào de2 và u

21. Dãy giá trị đường kính vòng chia ngoài de

22. Hệ số KHb bộ truyền bánh răng côn răng thẳng